تبلیغات
دنیای عکس مدل لباس - تعرفه تبلیغات

تعرفه تبلیغات متنی




   مکان تبلیغات  مدت تبلیغات  تعرفه
  منوی سمت راست-بالا  یک هفته  دو هزار تومان
  منوی سمت راست-بالا  یک ماه   شش هزار تومان
منوی سمت چپ-پایین
  یک هفته
  یک هزار تومان
   منوی سمت چپ-پایین  یک ماه
سه هزار تومان










.